SUSTAINION GENOMFÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION

EMISSIONEN AVSLUTAD OCH TECKNAD TILL 1 380% (Teckningsperiod 14-28 april 2021)

Om Sustainion Group

Sustainion Group AB (publ) (”Sustainion” eller ”Bolaget”) är en industrikoncern bestående av teknologibolag som är verksamma inom framtidsbranscher med underliggande tillväxt. Koncernen består idag av tre dotterbolag verksamma inom två verksamhetsområden; Säkerhet och Miljöteknik. Styrelsen för Sustainion har fastlagt ett långsiktigt tillväxtmål om 10–25 % årlig organisk tillväxt genom ökad försäljning, breddat produktutbud och utveckling av verksamheterna i de befintliga rörelsedrivande dotterbolagen. Därtill förväntas tillväxt även komma att ske via tilläggsförvärv för att dels komplettera befintliga verksamheter men även förvärv inom nya verksamhets- och teknikområden, och då alltid inom en tydlig hållbar makrotrend.

I slutet av 2020 förvärvas EHC Intressenter AB och EnviroClean Sweden AB, Sustainions två dotterbolag verksamma inom miljöteknik. Bolaget har identifierat Miljöteknik som en intressant och växande marknad, inte minst med anledning av den ökade regleringen inom fordonsindustrin. Proforma hade den nya koncernen omsatt närmare 60 Mkr år 2020 med ett EBITDA om drygt 9 Mkr.

 

 

Investerarpresentation från Aktiekvällen den 14 april 2021

 

 

 

Företrädesemission

I syfte att ge Bolaget större handlingsutrymme och snabbhet i samband med framtida företagsförvärv och möjliggöra en fortsatt expansion i linje med Bolagets strategi har styrelsen beslutat att genomföra föreliggande emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 11,6 Mkr före emissionskostnader. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption om upp till 6,9 Mkr.

Företrädesemissionen omfattas till 100 % av vederlagsfria garantiåtaganden från AB Krösamaja, Jovitech Invest AB, Fore C Investment Holding AB och P&P Utveckling AB (”Huvudägarna”). Garantiåtagandena är vederlagsfria vilket innebär att de inte medför någon kostnad för bolaget.

 

Emissionslikvidens användande

Emissionslikviden skall användas för att förstärka koncernens finansiella ställning för att bättre kunna ta tillvara på framtida tillväxtmöjligheter där emissionslikviden planeras att fördelas enligt nedan;

  1. Organisk tillväxt i befintliga dotterbolag (40% av emissionsvolymen)
  2. Förvärvsdriven tillväxt inom de befintliga bolagens verksamhetsområden (40% av emissionsvolymen)
  3. Förvärv inom nya verksamhetsgrenar (20 % av emissionsvolymen)

 

Med genomförda förvärv så ligger Sustainion helt rätt positionerat för framtiden. Nu arbetar vi aktivt med att utveckla och bygga Sustainion till en ledande aktör inom hållbarhetsteknologier och med förestående emission skapas förutsättningar för att kunna agera snabbt då rätt möjlighet dyker upp”, säger Brodde Wetter, koncernchef Sustainion Group.

 

MÅLSÄTTNINGAR

Under 2021 kommer Sustainion att fokusera på de befintliga dotterbolagens utveckling och verksamheter, samt aktivt leta efter nya bolag att förvärva eller investera i. Sustainion har en målsättning om att genomföra två nyinvesteringar under året, antingen genom att förvärva en hel verksamhet, eller genom att investera och aktivt delta som minoritetsägare i nya  intressebolag. Dessa verksamheter kan antingen befinna sig inom Sustainions två verksamhetsområden som finns idag, Säkerhet och Miljöteknik, eller så kan nya verksamhetsområden byggas. Viktigt är dock att alla investeringar som görs genomförs långsiktigt hållbara branscher. Bolaget bedömer idag marknaden för investeringar som väldigt attraktiv och för ett kontinuerligt arbete med att plocka fram investerings- och förvärvskandidater. I de befintliga dotterbolagen kommer både produkt- och verksamhetsutveckling att aktivt ske under året. I och med EHC- och EnviroClean-förvärven kommer även fokus under året ligga på att utnyttja de identifierade synergieffekter som finns inom koncernen. Detta ses som ett viktigt integrationsarbete under våren och kommer kunna addera bra värde på koncernnivå. Bolaget har även en målsättning att samtliga innehav ska vara lönsamma.

 

FINANSIELLA MÅL

 

Tillväxt

Styrelsen för Sustainion har fastlagt ett långsiktigt tillväxtmål om 10-25 % årlig organisk tillväxt. Den organiska tillväxten kommer i första hand från breddat produktutbud inom EHC och EnviroClean och genom rekrytering av säljpersonal och breddad kundbas och produktutbud i Vindico Security. Koncernen kommer också att arbeta med tilläggsförvärv för att komplettera befintliga verksamheter och för geografisk expansion. Förvärvsstrategin skall vara opportunistisk (motsatsen till mycket dyra, strategiska förvärv). Förvärvsobjekt skall förvärvas till en rimlig värdering.

 

Lönsamhet och skuldsättning

Koncernen har ett långsiktigt EBITDA marginal-mål om 12 %. Nettoskuldsättningen i koncernen skall ej överstiga 3 ggr EBITDA.

 

Hur tecknar jag aktier i Sustainion?

Dokument

Villkor

Teckningskurs

1,15 kr

Emissionsvolym

11,6 Mkr

Avstämningsdag

12 april 2021

Teckningsperiod

14-28 april 2021

Företrädesrätt

12 befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie

Handel i TR

14-23 april 2021

Handel i BTA

14 april fram till registrering hos Bolagsverket